சிரிப்பதா? சிந்திப்பதா?

பிறப்பு : - இறப்பு :

கலி யுகம்
பகுடியாக உலகம்
உளவியல் ஆதிக்கம்
நிழல் உலகமும்
நிற்காத நேரமும்
அடுத்த யுகமும்
பிறப்பது திண்ணம்
ஆனால் அதனால் என்ன
ஆகாது ஒன்றும் இல்லை
இந்த உலகில் இந்த உலகில்
சிரிக்காதவன் இல்லை
சிந்திக்காமல் சிரிக்கும் வாதம்
உலகம்
விவாதங்கள் நடத்தி விளைவுகளும்
சிலது சிரிப்பு வரும்
உளவியலை மறைப்பதற்காக நகைத்து
நகடு வழிய சிரிக்கும் சிந்திக்க வைக்கிறது
எல்லா செயலும் உளவு
அதேவகையில் உளவியலும் உளவு பார்க்கும்
பகடையில் பேரின வாத விவாதம்
விவாதம் விடைகாணாது புன்னகையும்
விடையில்லாமல் சிரித்தால் வினவு
மேலாதிக்கம் பகுதி பகுடி
ஆதிக்க ஆத்திர உலகத்தில்
உளவியலும் பொருட்டு இல்லை
சிரிப்பதா? சிந்திப்பதா?

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends










Submit