சிரிப்பதா? சிந்திப்பதா?

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

eye

கலி யுகம்
பகுடியாக உலகம்
உளவியல் ஆதிக்கம்
நிழல் உலகமும்
நிற்காத நேரமும்
அடுத்த யுகமும்
பிறப்பது திண்ணம்
ஆனால் அதனால் என்ன
ஆகாது ஒன்றும் இல்லை
இந்த உலகில் இந்த உலகில்
சிரிக்காதவன் இல்லை
சிந்திக்காமல் சிரிக்கும் வாதம்
உலகம்
விவாதங்கள் நடத்தி விளைவுகளும்
சிலது சிரிப்பு வரும்
உளவியலை மறைப்பதற்காக நகைத்து
நகடு வழிய சிரிக்கும் சிந்திக்க வைக்கிறது
எல்லா செயலும் உளவு
அதேவகையில் உளவியலும் உளவு பார்க்கும்
பகடையில் பேரின வாத விவாதம்
விவாதம் விடைகாணாது புன்னகையும்
விடையில்லாமல் சிரித்தால் வினவு
மேலாதிக்கம் பகுதி பகுடி
ஆதிக்க ஆத்திர உலகத்தில்
உளவியலும் பொருட்டு இல்லை
சிரிப்பதா? சிந்திப்பதா?

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit