இன்னுமா உறக்கம்…….,

பிறப்பு : - இறப்பு :

கலையுண்டு களையுண்டு
சுவையுண்டு சுமையுண்டு
கனமுண்டு களமுண்டு
தனமுண்டு தயையுண்டு
இன்னுமா உறக்கம் மனிதா
இன்னுமா உறக்கம்
பலம் கொண்டு பகை வெட்டி
தினம் நின்று முகம் மலர்ந்து
சினம் நீங்கித் துயர் நீக்கி
நலம் பெற்று வாழ்ந்திட
இன்னுமா உறக்கம் மனிதா
இன்னுமா உறக்கம்

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit