நமது உடலில் இருக்கும் நகம், முடி ஆகியவற்றை வெட்டும்போது ஏன் வலிப்பது இல்லை?

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

cut

நம் உடலின் ஒவ்வோர் உறுப்பும் நரம்புகளின் தொடர்பில் இருப்பவை. நரம்பும் உடல் உறுப்பும் சந்திக்கும் பகுதியை, நரம்புமுனை என்பர். இந்த நரம்பு முனைதான் வலி, குளிர், வெப்பம் போன்ற அனைத்து செய்திகளையும் மூளைக்குக் கடத்தும்.

நகம் மற்றும் முடிகளின் மேல் பகுதி, இந்த நரம்பு முனையுடன் தொடர்பில் இருப்பது இல்லை. ரத்த நாளங்களும் இங்கே கிடையாது. எனவே, இவற்றை மேலாக வெட்டும்போது வலிப்பது இல்லை.

ஆனால், நகம் மற்றும் முடியின் அடிப்பகுதி, நரம்புகளுடன் தொடர்பில் இருப்பவையே. எனவேதான், நகத்தைக் கொஞ்சம் அதிகமாக வெட்டினாலோ, தலைமுடியைப் பிடித்து இழுத்தாலோ வலி ஏற்படுகிறது.

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit