புத்தன் தான் தமிழன்!

பிறப்பு : - இறப்பு :

எனக்கு வாழ்க்கை
வெறுக்கிறது
எனக்கு ஒவ்வொரு
நாளும் வாழ்க்கை
கசக்கிறது
ஏன்னென்றால் எந்த நேரமும்
நேரம் ஒவ்வொரு வினாடியும்
செல்லுகிறதே அதை பயன் ஆக்குவான்
மனிதனோ வேறு உயிரினமோ
இது உலகம் உண்மை இல்லை
உன்னை நீ சிந்தி
நீ உயிர் திறப்பாய்
புத்தன் போல் துறை உரைப்பாய்
அல்லது நீ தற்கொலை என்ற
மாத்திரை தானாகவே எடுத்து
இயம்புவாய் சிந்தித்து பார்த்தால்
ஒவ்வொருவனும்
நேரத்தையோ மிகுதி ஆக்கவே
ஆக்காதே ஆனால் இந்தப் பூமி
வெட்டி அதில் வாழும்
உயிரினமும் ஏன் மானிடனும்
ஒரு வேட்டிதான்
இந்த அடிப்படையில் புத்தர் என்ற
பித்தர் பிறந்தான்
நீ அவனை பின்பற்று
ஆனால் மதம் மாறாதே

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit