புத்தன் தான் தமிழன்!

Asia Cup 2018 Live Streaming

பிறப்பு : - இறப்பு :

tamil

எனக்கு வாழ்க்கை
வெறுக்கிறது
எனக்கு ஒவ்வொரு
நாளும் வாழ்க்கை
கசக்கிறது
ஏன்னென்றால் எந்த நேரமும்
நேரம் ஒவ்வொரு வினாடியும்
செல்லுகிறதே அதை பயன் ஆக்குவான்
மனிதனோ வேறு உயிரினமோ
இது உலகம் உண்மை இல்லை
உன்னை நீ சிந்தி
நீ உயிர் திறப்பாய்
புத்தன் போல் துறை உரைப்பாய்
அல்லது நீ தற்கொலை என்ற
மாத்திரை தானாகவே எடுத்து
இயம்புவாய் சிந்தித்து பார்த்தால்
ஒவ்வொருவனும்
நேரத்தையோ மிகுதி ஆக்கவே
ஆக்காதே ஆனால் இந்தப் பூமி
வெட்டி அதில் வாழும்
உயிரினமும் ஏன் மானிடனும்
ஒரு வேட்டிதான்
இந்த அடிப்படையில் புத்தர் என்ற
பித்தர் பிறந்தான்
நீ அவனை பின்பற்று
ஆனால் மதம் மாறாதே

http://www.kathiravan.com/?page_id=1302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share with your friends


Submit